Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Piątek, 31 maja 2024
Imieniny: Aniela, Petronela, Kamila
słonecznie
17°C
Powróć do: Dokumenty

Statut

STATUT
PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 4 „STOKROTKA” W BŁONIU

 

 


Rozdział 1
POSTANOWIENIA WSTĘPNE
 

 

                                                                                                                                                                   § 1.       

 

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1)    przedszkolu lub jednostce – należy przez to rozumieć Przedszkole Publiczne Nr 4 „Stokrotka” w Błoniu;

2)    ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.),

3)    ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1915 z późn. zm.),  

4)    statucie – należy przez to rozumieć statut Przedszkola Publicznego Nr 4 „Stokrotka” w Błoniu;

5)    Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć organy działające w Przedszkolu Publicznym Nr 4 „Stokrotka” w Błoniu;

6)    nauczycielu – należy przez to rozumieć pracownika pedagogicznego zatrudnionego w Przedszkolu Publicznym Nr 4 „Stokrotka” w Błoniu, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.) ,

7)    dzieciach i rodzicach – należy przez to rozumieć wychowanków Przedszkola Publicznego Nr 4 „Stokrotka” w Błoniu oraz ich rodziców i prawnych opiekunów oraz osoby sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;

8)    oddziale - należy przez to rozumieć podstawową jednostkę organizacyjną Przedszkola Publicznego Nr 4 „Stokrotka” w Błoniu opisaną w arkuszu organizacyjnym;

9)    organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Błonie, ul Rynek 6, 05-870 Błonie;

10)   organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć  Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

 

                                                                                                                                                                        § 2.       

 

Nazwa Przedszkola: Przedszkole Publiczne Nr 4 „Stokrotka” w Błoniu.
Siedzibą przedszkola jest miasto Błonie.
Przedszkole funkcjonuje w budynku przy ul. Grodziskiej 15a, z oddziałem zamiejscowym przy ul. Lesznowskiej 15a.
Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Błonie ul Rynek 6, 05-870 Błonie.
Przedszkole jest jednostką budżetową Gminy Błonie.
Przedszkole prowadzi działalność w zakresie dydaktyki, wychowania i opieki.
Ustalona nazwa używana jest przez Przedszkole w pełnym brzmieniu. W pieczęciach i stemplach można, w zależności od ich wymiaru, używać czytelnych skrótów.
Rozdział 2.
CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

                                                                                                                                                                        § 3.       

 

Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy Prawo oświatowe oraz z aktów wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
Celem Przedszkola jest:
1)     wspieranie całościowego rozwoju dziecka, poprzez proces opieki, wychowania i nauczania-uczenia się,

2)     umożliwianie odkrywania przez dzieci własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenia doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy dobra i piękna,

3)     wspieranie dzieci do osiągnięcia dojrzałości do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji,

4)     sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości Przedszkola, zapewnienie im bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla prawidłowego ich rozwoju,

5)     współdziałanie z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci, rozpoznawanie możliwości rozwojowych dziecka, w miarę potrzeby podjęcie wczesnej interwencji specjalistów oraz w przygotowanie dziecka do nauki szkolnej,

6)     świadczenie wychowankom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, stosownie do potrzeb dzieci, w tym wyrównanie szans rozwojowych i edukacyjnych dzieci pochodzących z różnych środowisk społecznych.

 

                                                                                                                                                                        § 4.       

Przedszkole realizuje, wynikające z powyższych celów, w ramach obowiązującej podstawy programowej wychowania przedszkolnego, zadania:

1)     wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizacje warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w emocjonalnym, fizycznym, poznawczym i społecznym obszarze jego rozwoju,

2)     tworzenie warunków pozwalających dzieciom na swobodny rozwój, odpoczynek i zabawę w poczuciu bezpieczeństwa,

3)     wpieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych,

4)     zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony, 

5)     wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań, 

6)     wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie, 

7)     tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym,

8)     przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w Przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci, 

9)     tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki,

10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka,

11) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy,

12) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka,

13) kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w Przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju, 

14) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju, 

15) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole, 

16) organizowanie zajęć - zgodnie z potrzebami - umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej,

17) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

18) Zapewnienie integracji dzieci niebędących obywatelami polskimi oraz będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w przedszkolach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, ze środowiskiem przedszkolnym i wspomaga je w pokonywaniu trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi oraz ze zmianą środowiska edukacyjnego.

 

Rozdział 3.
ORGANY PRZEDSZKOLA

 

                                                                                                                                                                        § 5.       

Organami Przedszkola są:
1)     Dyrektor Przedszkola,

2)     Rada Pedagogiczna,

3)     Rada Rodziców.

Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.
 

                                                                                                                                                                        § 6.       

Do obowiązków Dyrektora Przedszkola należy:
1)     kierowanie działalnością Przedszkola i reprezentowanie jej na zewnątrz,

2)     sprawowanie nadzoru pedagogicznego,

3)     sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

4)     realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących,

5)     dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Przedszkola,

6)     wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych,

7)     dopuszczanie zaproponowanych przez nauczyciela programów do użytku przedszkolnego,

8)     wyrażanie zgody, na wniosek rodziców, po spełnieniu ustawowych wymogów, na realizację obowiązku przygotowania przedszkolnego poza Przedszkolem,

9)     ustalanie ramowego rozkładu dnia dla każdego oddziału na wniosek Rady Pedagogicznej,

10) organizowanie procesu rekrutacji, w tym:

a)     powołanie komisji rekrutacyjnej i wyznaczenie jej przewodniczącego,

b)     organizacja przyjmowania wniosków o przyjęcie kandydata,

c)     podanie do publicznej wiadomości zasady (kryteria) przyjmowania oraz terminy postępowania rekrutacyjnego,

d)     rozpatrywanie odwołań od decyzji komisji rekrutacyjnej,

e)     organizacja postępowanie uzupełniające w przypadku wolnych miejsc.

11) przyjmowanie dzieci na wolne miejsca w trakcie roku szkolnego,

12) podejmowanie decyzji o skreślaniu dziecka z listy przedszkolaków w czasie roku szkolnego po podjęciu stosownej uchwały przez radę pedagogiczną, w przypadkach określonych w statucie,

13) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i decydowanie o jej zakończeniu,

14) organizacja realizacji zaleceń wynikających z orzeczeń wydanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne,

15) ustalanie w porozumieniu z organem prowadzącym, na podstawie właściwego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej zasady, czas i zakres prowadzenia indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,

16) organizowanie wspomagania Przedszkola w zakresie realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegającego na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

17) organizowanie współpracy z pracownikami instytucji sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad wychowankami Przedszkola,

18) dokonywanie oceny pracy nauczyciela w terminach określonych w przepisach prawa, zasięgając uprzednio opinii Rady Rodziców, a w przypadku nauczyciela stażysty –oceny opiekuna stażu dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu,

19) wdrażanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających zgodność przetwarzania danych osobowych przez Przedszkole z przepisami o ochronie danych osobowych.

20) sprawowanie kontroli zarządczej w Przedszkolu.

Dyrektor Przedszkola jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Przedszkolu nauczycieli i pracowników obsługi i administracji, a w szczególności:
1)     kieruje polityką kadrową Przedszkola, zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników Przedszkola,

2)     przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom Przedszkola,

3)     występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Przedszkola;

4)     zasięga informacji o osobie, która ma być zatrudniona w Przedszkolu na stanowisku nauczyciela, w Centralnym Rejestrze Orzeczeń Dyscyplinarnych (CROD);

5)     weryfikuje osoby, które mają być zatrudnione w Przedszkolu na stanowisku nauczyciela lub innych osób, których działalność będzie związana z wychowaniem, edukacją dzieci lub z opieką nad nimi w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym;

6)     w przypadku popełnienia przez nauczyciela czynu naruszającego prawa i dobro dziecka zawiadamia rzecznika dyscyplinarnego nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o popełnieniu czynu,

Dyrektor Przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z organami Przedszkola, związkami zawodowymi, organami: prowadzącym i sprawującym nadzór pedagogiczny.
Dyrektor Przedszkola zapewnia możliwość zapoznania się ze statutem pracownikom Przedszkola i rodzicom.
 

                                                                                                                                                                        § 7.       

Rada Pedagogiczna posiada kompetencje:
1)   stanowiące,

2)   opiniodawcze,

3)   wnioskodawcze.

Radę Pedagogiczną tworzą wszyscy pracownicy pedagogiczni Przedszkola.
Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Przedszkola.
W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
Dyrektor Przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał, o których jest mowa w ust. 5, niezgodnych z przepisami prawa.
Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
1)     opracowywanie i zatwierdzanie rocznych planów pracy

2)     przygotowanie projektu statutu Przedszkola i jego zmian,

3)     podejmowanie uchwał w sprawach eksperymentów pedagogicznych w Przedszkolu,

4)     podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy dzieci uczęszczających do Przedszkola (nie dotyczy dziecka realizującego obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne),

5)     przyjęcie propozycji i przedstawienie Dyrektorowi przedszkolnego zestawu programów wychowania przedszkolnego,

6)     ustalenie organizacji i doskonalenia zawodowego nauczycieli Przedszkola,

7)     uchwalanie regulaminów Przedszkola o charakterze wewnętrznym,

8)     ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w celu doskonalenia pracy Przedszkola.

Do kompetencji opiniodawczych Rady Pedagogicznej należy:
1)     opiniowanie organizacji pracy Przedszkola, w tym tygodniowej siatki godzin pracy nauczyciela,

2)     opiniowanie projektu planu wykorzystania środków finansowych w ramach budżetu,

3)     opiniowanie kandydatur nauczycieli do przyznania odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

4)     opiniowanie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przedstawionych przez Dyrektora,

5)     opiniowanie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo do konkursu nikt się nie zgłosił,

6)     wydawanie opinii na temat propozycji kandydata na stanowisko zastępcy Dyrektora lub innych stanowisk kierowniczych w Przedszkolu,

7)     wydawanie opinii w przypadku powierzenia funkcji Dyrektora na następną kadencję przez organ prowadzący,

8)     odwołanie ze stanowiska wicedyrektora i innego stanowiska kierowniczego,

9)     wybór przedstawiciela Rady Pedagogicznej do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy,

10) zgłaszanie i opiniowanie kandydatów na członków komisji dyscyplinarnych,

11) wydawanie opinii o pracy Dyrektora w celu dokonania oceny pracy zawodowej.

Do kompetencji wnioskodawczych Rady Pedagogicznej należy:
1)     występowanie z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji Dyrektora Przedszkola lub innej osoby pełniącej stanowisko kierownicze w Przedszkolu,

2)     wyznaczenie swych przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Przedszkola.

Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na jej posiedzeniach, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci, ich rodziców, także nauczycieli i innych pracowników Przedszkola.
 

                                                                                                                                                                        § 8.       

W Przedszkolu działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców wychowanków.
Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem Przedszkola.
Do kompetencji Rady Rodziców należy występowanie do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Przedszkola z wnioskami i opiniami dotyczącymi spraw Przedszkola, a w szczególności:
1)     bieżącego i perspektywicznego programowania pracy Przedszkola,

2)     pomocy w doskonaleniu organizacji warunków pracy Przedszkola,

3)     współdziałania w realizacji programów wychowania, nauczania oraz zadań opiekuńczych Przedszkola,

4)     organizowania działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w rodzinie, Przedszkolu i najbliższym środowisku społecznym,

5)     wspierania nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka,

6)     opiniowania pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu

7)     wspólne wnioskowanie z Dyrektorem Przedszkola do organu prowadzącego w sprawie ustalenia terminu przerwy wakacyjnej,

8)     nadania imienia jednostce.

W celu wspierania działalności statutowej Przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania tych funduszy określa regulamin opisany w ust. 2.
Zebrania Rady Rodziców są protokołowane.
Na wniosek Rady Rodziców, w posiedzeniach Rady Rodziców uczestniczyć może Dyrektor Przedszkola.
Członkowie Rady Rodziców, którzy w związku z pełnieniem swoich funkcji uzyskają dostęp do danych osobowych wychowanków, rodziców, nauczycieli lub innych pracowników Przedszkola są zobowiązani przetwarzać dane wyłącznie w celu powierzonych im funkcji oraz w zakresie niezbędnym dla wykonywania zadań wynikających z przepisów prawa a także zachować poufność tych danych zgodnie z przepisami ustawy Prawo oświatowe.
Każdy z organów ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określonych ustawą i w statucie Przedszkola.
Wymiana bieżących informacji pomiędzy organami Przedszkola o podejmowanych działaniach lub decyzjach odbywa się przez:
1)     organizowanie wspólnych posiedzeń organów Przedszkola,

2)     przedstawianie przez Dyrektora informacji o sytuacji Przedszkola podczas zebrań i posiedzeń Rady Rodziców oraz Rady Pedagogicznej,

3)     zapoznawanie organów Przedszkola z zarządzeniami władz oświatowych i decyzjami organu prowadzącego,

4)     wywieszanie na tablicy ogłoszeń informacji, zarządzeń władz oświatowych, organu prowadzącego.

Tryb wyboru członków Rady Rodziców.
1)     członkowie powoływani są na pierwszym zebraniu ogólnym rodziców,

2)     w skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad grupowych wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym,

3)     Rada składa się z Przewodniczącego oraz członków, którzy są przedstawicielami rodziców poszczególnych grup,

4)     działalnością Rady kieruje Przewodniczący, który jest wybierany spośród członków Rady Rodziców na pierwszym posiedzeniu.

 

                                                                                                                                                                        § 9.       

Wszelkie spory między organami Przedszkola rozstrzyga Dyrektor.
W sytuacji, gdy Dyrektor jest stroną w sporze powoływana jest komisja mediacyjna, której zadaniem jest polubowne rozwiązanie sporu.
W skład komisji wchodzą: pedagog, psycholog, przedstawiciel Rady Rodziców.
Komisja rozwiązuje spór w ciągu 7 dni od jej powołania.
Decyzja komisji jest ostateczna.
Rozdział 4.
ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

 

                                                                                                                                                                      § 10.     

Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku. Zasady doboru dzieci mogą być rozszerzone według zainteresowań, uzdolnień oraz potrzeb (np. integracja dzieci niepełnosprawnych).
W Przedszkolu mogą być tworzone oddziały mieszane wiekowo. Decyzję dotyczącą list poszczególnych oddziałów na kolejny rok szkolny, podejmuje Dyrektor Przedszkola na podstawie informacji o dzieciach kontynuujących edukację i dzieciach nowoprzyjętych na nowy rok szkolny.
Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczo - dydaktycznej i jej skuteczności, w miarę możliwości, nauczyciel prowadzi dany oddział przez wszystkie lata pobytu dzieci w Przedszkolu.
W przypadku braku możliwości, o których mowa w ust. 3 decyzje o przydziale nauczycieli do realizacji zadań w poszczególnych oddziałach podejmuje Dyrektor Przedszkola.
W Przedszkolu funkcjonują oddziały integracyjne.
 

                                                                                                                                                                      § 11.     

Liczba dzieci w oddziale nie powinna przekraczać 25 dzieci. Liczbę dzieci w oddziałach można zwiększyć nie więcej niż o 3 jeśli zwiększenie związane jest z przyjęciem dzieci pochodzenia ukraińskiego
W oddziałach integracyjnych liczba wychowanków powinna wynosić nie więcej niż 20, w tym nie więcej niż 5 posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Liczbę dzieci w oddziale integracyjnym można zwiększyć o 2 jeśli zwiększenie związane jest z przyjęciem dzieci pochodzenia ukraińskiego posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 

                                                                                                                                                                      § 12.     

Praca wychowawczo - dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową oraz dopuszczone do użytku przez Dyrektora Przedszkola programy wychowania przedszkolnego. Program jest podawany do wiadomości rodzicom.
Godzina zajęć w Przedszkolu trwa 60 minut.
Na życzenie rodziców, opiekunów prawnych, wyrażone w formie pisemnego oświadczenia zapewnia się w Przedszkolu naukę religii organizowaną zgodnie ze szczegółowymi przepisami prawa.
W miarę możliwości organizacyjnych w Przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia wykraczające poza podstawę programową. Czas trwania tych zajęć powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:
1)     z dziećmi w wieku od 3 do 4 lat - około 15 minut,

2)     z dziećmi w wieku od 5 do 6 lat - około 30 minut,

Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż 5 godzin dziennie,
 

                                                                                                                                                                      § 13.     

Przedszkole jest wielooddziałowe.
W budynkach Przedszkola są zorganizowane oddziały przedszkolne z wyżywieniem dla dzieci od 3 do 6 roku życia.
W miarę posiadanych wolnych miejsc przyjmowane są dzieci w wieku 2,5 lat.
 

 

                                                                                                                                                                      § 14.     

Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Przedszkola.

                                                                                                                                                                      § 15.     

Dzienną organizację pracy oddziałów przedszkolnych określa ramowy rozkład dnia opracowany przez Dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej.
Ramowy rozkład dnia jest oparty na rytmie dnia, czyli powtarzających się systematycznie fazach, które pozwalają dziecku na stopniowe zrozumienie pojęcia czasu i organizacji oraz dają poczucie bezpieczeństwa i spokoju, zapewniając dziecku zdrowy rozwój. Rozkład dnia uwzględnia wymagania zdrowotne, higieniczne dzieci i jest dostosowany do założeń programowych i oczekiwań rodziców.
Szczegółowy rozkład dnia w Przedszkolu, w tym ramy czasowe realizacji podstawy programowej oraz zajęć wykraczających poza podstawę programową, określa Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w Przedszkolu określają odrębne przepisy.
                                                                                                                                                                      § 16.     

Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.
Przedszkole funkcjonuje od godz. 7.00 do 17.00.
Dzienny czas pracy Przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek Dyrektora Przedszkola:
1)     czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę wynosi nie mniej niż 5 godzin dziennie i jest przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego;

2)     realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się w godzinach od 8.00 do 13.00.

Terminy przerw w pracy Przedszkola ustala organ prowadzący na wspólny wniosek Dyrektora Przedszkola i Rady Rodziców.
Przyjmowanie dzieci odbywa się w godz. od 7.00 do 8.30.
Ze względu na organizację żywienia rodzice zobowiązani są do przestrzegania wyznaczonych godzin przyprowadzania dzieci lub do przekazania informacji telefonicznej o spóźnieniu w danym dniu.
Każde dziecko przyjęte do Przedszkola ma prawo do korzystania z trzech posiłków dziennie.
Deklaracje o chęci korzystania z dyżuru wakacyjnego składa się w Przedszkolu macierzystym w terminie określonym przez Dyrektora Przedszkola.
 

                                                                                                                                                                      § 17.     

W godzinach realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.
W czasie przekraczającym  5  godzin dziennie przeznaczonym na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego Przedszkole  zapewnia dzieciom opiekę i organizuje zajęcia wspierające prawidłowy rozwój dzieci.
Korzystanie ze świadczeń opiekuńczo bytowych wykraczających poza godziny realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego wiąże się z obowiązkiem uiszczania przez rodziców comiesięcznych opłat.
Postawą naliczania i określania wysokości comiesięcznych opłat, o których mowa w ust. 3 jest właściwa uchwała Rady Gminy Błonie.
Wysokość comiesięcznej opłaty za świadczenia opiekuńczo bytowe wykraczające poza godziny realizacji podstawy programowej wynika z liczby dni i godzin, w których dziecko korzystało z takich świadczeń.
Opłata, o której mowa w ust. 3 nie obejmuje kosztów wyżywienia.
Wysokość opłaty za korzystanie dziecka z wyżywienia określana jest przez Dyrektora w porozumieniu z organem prowadzącym.
Dzienną opłatę za wyżywienie w przedszkolu nalicza się w oparciu o liczbę posiłków podaną w złożonej przez rodzica/opiekuna deklaracji korzystania z posiłków, podlegającej zmianie wyłącznie w okresach miesięcznych oraz informację o obecności z systemu ewidencjonowania pobytu dziecka w Przedszkolu. W przypadku obecności dziecka system nalicza dzienną opłatę za żywienie za wszystkie zadeklarowane posiłki.
Na opłatę za wyżywienie dziecka w Przedszkolu składa się:
1)     dla wychowanków, którzy odbywają zajęcia w budynku przy ul. Grodziskiej 15 kosztem posiłku ponoszonym przez rodziców jest koszt surowców zużytych do przygotowania posiłków stosownie do faktycznie poniesionych wydatków na zakup surowców,

2)     dla wychowanków, którzy odbywają zajęcia w budynku przy ul. Lesznowskiej 15a kosztem posiłku ponoszonym przez rodziców jest koszt posiłku dostarczanego przez firmę cateringową.  

Opłaty, o których mowa w ust. 3 i ust. 8 są naliczane z dołu.
Opłatę za pobyt w Przedszkolu i za korzystanie z wyżywienia należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie do 15 każdego miesiąca za poprzedni miesiąc na rachunek bankowy wskazany przez Dyrektora Przedszkola.
W przypadku powstania zaległości w opłatach, przekraczających dwa miesiące, dziecko może zostać skreślone z listy dzieci uczęszczających do Przedszkola. Skreślenie z listy nie wyklucza postępowania egzekucyjnego.
Dochodzenie należności budżetowych z tytułu nieuiszczenia opłat, o których mowa w ust. 3 i ust.8, następuje na podstawie przepisu o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (ustawa z dn. 17 czerwca 1966 o postępowaniu egzekucyjnym w administracji Dz. U. z 2017 poz.1201 ze zm.).
 

                                                                                                                                                                      § 18.     

W ramach wykonywania zadań opiekuńczych Przedszkole realizuje świadczenia opiekuńczo-bytowe wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego. Powyższe zadania realizowane są poprzez zapewnienie przedszkolakom opieki i organizację zajęć wspierających prawidłowy rozwój dziecka, a w szczególności poprzez:
1)     działania opiekuńcze dostosowane do wieku, potrzeb i możliwości dziecka, zapewniające mu bezpieczne funkcjonowanie podczas zajęć w Przedszkolu i poza Przedszkolem w tym:

a)     opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w Przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza Przedszkolem sprawowaną przez nauczyciela,

b)     przygotowywanie miejsca i zapewnienia dziecku warunków do zabawy, wypoczynku i snu,

c)     nadzór nauczycieli i pracowników obsługi nad wypoczywającym dzieckiem i w czasie spożywania przez dziecko posiłków,

d)     nadzór nauczyciela nad dzieckiem w trakcie jego samodzielnych, indywidualnych zabaw na wolnym powietrzu, na terenie przedszkolnego placu zabaw.

2)     zajęcia wpływające na rozwój sfery intelektualno-poznawczej i korygujące wady postawy;

3)     przygotowanie dziecka do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych konkursach, imprezach artystycznych i okolicznościowych;

4)     zajęcia umożliwiające realizację programów autorskich i innowacyjnych poszerzających podstawę programową;

5)     organizację gier i zabaw wspomagające rozwój fizyczny i psychofizyczny dziecka, usprawniających i korygujących wady wymowy dziecka, rozwijających zainteresowania dziecka otaczającym go światem oraz umożliwiające dziecku właściwy rozwój emocjonalny i społeczny.

Zadania opiekuńcze Przedszkola, realizowane są w sposób odpowiedni do wieku dzieci i potrzeb środowiskowych, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy:
1)     opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w Przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza Przedszkolem sprawuje nauczyciel,

2)     organizując zajęcia poza terenem Przedszkola, nauczyciel w szczególności:

a)     ustala liczbę dzieci i liczbę personelu biorących w nich udział:

‒   dla dzieci 3-4 letnich jednego opiekuna na dziesięcioro dzieci,

‒   dla dzieci 5-6 letnich jednego opiekuna na dwanaścioro dzieci,

b)     zapewnia opiekę innego nauczyciela dzieciom, które z uzasadnionych powodów pozostają w Przedszkolu,

c)     zabiera na dalszą wycieczkę środki niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy.

Dyrektor Przedszkola w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może wystąpić do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, sądu rodzinnego w sytuacji potrzeby podjęcia interwencji ze względu na zaistniałą sytuację rodzinną, losową dziecka.
 

                                                                                                                                                                      § 19.     

 

Za bezpieczeństwo dziecka w drodze do Przedszkola i podczas powrotu do domu odpowiadają rodzice.
Za przyprowadzenie dziecka do Przedszkola rozumie się przyprowadzenie dziecka do właściwej sali przedszkolnej, w której odbywają się zajęcia danego dziecka i przekazanie dziecka upoważnionemu nauczycielowi.
Obowiązkiem rodzica jest upewnić się, że nauczyciel zauważył przybycie dziecka na zajęcia;
Za odebranie dziecka rozumie się odebranie dziecka z właściwej sali przedszkolnej lub ogrodu przedszkolnego, gdzie odbywają się zajęcia.
Dziecko powinno być przyprowadzane do Przedszkola i odbierane przez rodziców (opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą pełne bezpieczeństwo. Upoważnienie udzielane jest w formie pisemnej. Upoważnienie wystawia co najmniej jeden rodzic (opiekun prawny) dziecka na piśmie z własnoręcznym podpisem. Upoważnienie zawiera: imię i nazwisko osoby upoważnionej, wskazanie dokumentu tożsamości (nazwa dokumentu, jego numer i seria), którym będzie się legitymowała przy odbiorze dziecka, podpis upoważniającego. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dokument tożsamości, wskazany w upoważnieniu i na żądanie nauczyciela go okazać. W sytuacjach budzących wątpliwości nauczycielka kontaktuje się z rodzicami. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z Przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
Nauczyciel może odmówić wydania dziecka, jeżeli w jego ocenie, osoba odbierająca nie jest w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (np. pozostaje pod wpływem alkoholu bądź innego środka odurzającego).
W wypadku każdej odmowy wydania dziecka, nauczyciel niezwłocznie informuje Dyrektora Przedszkola. W takiej sytuacji nauczyciel lub Dyrektor podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka.
W przypadku nieodebrania dziecka do godziny ustalonej jako godzina zamknięcia Przedszkola nauczyciel powinien niezwłocznie powiadomić rodziców/prawnych opiekunów o zaistniałym fakcie oraz zapewnić opiekę dziecku do czasu przybycia rodziców.
W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców/prawnych opiekunów, nauczyciel powiadamia Dyrektora Przedszkola o zaistniałym fakcie.
Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez prawomocny wyrok lub orzeczenie sądowe.
 

                                                                                                                                                                      § 20.     

 

W celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki dzieciom na terenie Przedszkola funkcjonuje monitoring wizyjny. Zapisy z monitoringu mogą być wykorzystywane w sprawach przeciw osobom dopuszczającym się czynów zabronionych. zgodnie z przepisami prawa.
Teren objęty monitoringiem jest oznaczony, dla wszystkich osób zainteresowanych w sekretariacie Przedszkola jest udostępniona szczegółowa informacja na temat zasad funkcjonowania monitoringu w Przedszkolu.
 

 

 

 

 

 

Rozdział 5

ZASADY DZIAŁANIA PRZEDSZKOLA W OKRESIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ

 

                                                                                                                                                                      § 21.     

Zajęcia w przedszkolu zawiesza się w razie wystąpienia:
1)   zagrożenia bezpieczeństwa dzieci w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych;

2)   temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z dziećmi, zagrażającej zdrowiu dzieci;

3)   zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną;

4)   innego nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu i zdrowiu dzieci.

W przypadku zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, na okres powyżej 2 dni Dyrektor przedszkola organizuje dla dzieci zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia te są organizowane nie później niż od trzeciego dnia zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1.
W czasie realizacji zajęć prowadzonych metodami i technikami kształcenia na odległość wszyscy nauczyciele zobowiązani są do zapewnienia wychowankom bezpieczeństwa w sieci.
W realizacji zajęć prowadzonych metodami i technikami kształcenia na odległość nauczyciele korzystają z technologii informacyjno-komunikacyjnych takich jak:
1)   komunikatory, poczta elektroniczna, grupy społecznościowe, kontakt telefoniczny;

2)   inne niż wskazane w pkt 1, umożliwiające kontynuowanie procesu kształcenia i wychowania.

Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość są organizowane z uwzględnieniem:
1)   równomiernego obciążania dzieci zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia;

2)   zróżnicowania zajęć w każdym dniu;

3)   możliwości psychofizycznych dzieci.

Przedszkole zapewnia warunki bezpiecznego uczestnictwa dzieci w zajęciach z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość poprzez:
1)   łączenie przemiennego kształcenia z użyciem monitorów i bez ich użycia:

a)         przekazywanie rodzicom wydrukowanych kart pracy;

b)         propozycji zabaw z dzieckiem z użyciem przedmiotów dostępnych w domu;

c)    przesyłanie linków do filmów edukacyjnych, multimedialnych książeczek i gier  edukacyjnych;

2)   materiały dostosowane są do potrzeb i możliwości  dzieci w wieku przedszkolnym.

W okresie prowadzenia zajęć z  wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dyrektor przedszkola przekazuje dzieciom, rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie realizacji zadań w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, organizacji kształcenia specjalnego, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, dyrektor, w porozumieniu z radą pedagogiczną, może czasowo modyfikować:
1)   zakres treści nauczania wynikających z programów nauczania oraz ramowego rozkładu dnia przedszkola;

2)   tygodniowy rozkład zajęć w zakresie prowadzonych w przedszkolu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

sposobie realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, jak również o modyfikacji tygodniowego zakresu treści nauczania oraz tygodniowego rozkładu zajęć, dyrektor przedszkola informuje osobę i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
Podczas realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nauczyciele przedszkola  informują rodziców o dostępnych materiałach i możliwych sposobach oraz formach ich realizacji przez dziecko w domu. Przekazują rodzicom dzieci materiały niezbędne do realizacji zajęć w domu za pośrednictwem  poczty elektronicznej.
Jeżeli rodzice dziecka nie posiadają dostępu do Internetu, nauczyciel przesyła na telefon komórkowy rodzica informacje o dostępnych materiałach niezbędnych do realizacji zajęć z  wykorzystaniem  metod i technik kształcenia na odległość, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez  dziecko w domu.
Potwierdzeniem uczestnictwa dziecka w zajęciach realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość jest:
1)   przesłanie przez rodziców zdjęć lub filmów z wykonanych przez dzieci zadań;

2)   odbieranie wiadomości;

3)   wykonywanie zadań w formie ustalonej dla stosowanego narzędzia zdalnego nauczania.

Potwierdzenie uczestnictwa dziecka w zajęciach realizowanych w z wykorzystaniem metod i  technik kształcenia na odległość uwzględnia zasady poszanowania sfery prywatności rodziców dziecka oraz warunki techniczne i oprogramowanie sprzętu służącego do realizacji zadań.
W przypadku rodziców dziecka, którzy nie mają dostępu do Internetu, obecność potwierdzana jest poprzez odbieranie wiadomości SMS, zapoznanie się z przesłanym materiałem i wykonanie zadań w formie ustalonej przez nauczyciela.
W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nauczyciele przedszkola i specjaliści monitorują postępy dziecka na bieżąco i przekazują rodzicom informacje telefonicznie lub innej dopuszczalnej formie, regularnie  i terminowo, z zachowaniem poufności.
W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, rodzice mają możliwość indywidualnych kontaktów z nauczycielami w formie:
1)   rozmów indywidualnych w bezpośrednim kontakcie;

2)   rozmów telefonicznych.

Dyrektor, na wniosek rodziców, organizuje zajęcia na terenie przedszkola dla dziecka, które z uwagi na trudną sytuację rodzinną nie może realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania, o ile możliwe jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki na terenie przedszkola oraz na danym terenie nie występują zdarzenia, które mogą zagrozić bezpieczeństwu lub zdrowiu dziecka.
Dyrektor, na wniosek rodziców, organizuje zajęcia na terenie przedszkola dla dziecka, które z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie może realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania.
Zajęcia te organizuje się w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem lub inną osobą prowadzącą zajęcia lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o ile możliwe jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki na terenie przedszkola oraz jeżeli na danym terenie nie występują zdarzenia, które mogą zagrozić bezpieczeństwu lub zdrowiu dziecka.
W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy nie jest możliwe zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki na terenie danego przedszkola dyrektor, w porozumieniu z osobą prowadzącą, może zorganizować dla dziecka, zajęcia na terenie innego, wskazanego przez organ prowadzący, przedszkola.
 

Rozdział 6

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

                                                                                                                                                                      § 22.     

Przedszkole organizuje i udziela wychowankom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej na zasadach określonych w rozporządzeniu w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem Dyrektora.
Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele oraz specjaliści, w szczególności: logopeda, terapeuta pedagogiczny, psycholog,  pedagog specjalny.
Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się we współpracy z:
1)     rodzicami dzieci;

2)     poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi;

3)     placówkami doskonalenia nauczycieli;

4)     innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;

5)     organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy:
1)     dziecka;

2)     rodziców dziecka;

3)     Dyrektora, nauczyciela lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z dzieckiem;

4)     poradni psychologiczno-pedagogicznej;

5)     pracownika socjalnego,

6)     asystenta, pomocy nauczyciela;

7)     asystenta rodziny;

8)     kuratora sądowego;

9)     organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny i dzieci.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana dzieciom w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:
1)     zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

2)     porad i konsultacji;

3)     zajęć rozwijających uzdolnienia;

4)     zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
Poszczególne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, o których mowa w ust. 9 i 10 Dyrektor Przedszkola organizuje na zadach określonych w przepisach prawa, np. zajęcia logopedyczne organizowane są dla dzieci z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 4.
Zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego organizowana jest na podstawie i zgodnie z treścią opinii wydanej przez właściwą poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
Porady i konsultacje dla dzieci oraz porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla rodziców i nauczycieli prowadzą nauczyciele i specjaliści.
Nauczyciele oraz specjaliści prowadzą działania mające na celu:
1)     rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci;

2)      określenie mocnych stron wychowanków oraz rozpoznanie ich zainteresowań i uzdolnień, a także zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień dzieci.

3)     rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych dzieci lub trudności w funkcjonowaniu wychowanków, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dzieci i ich uczestnictwo w życiu Przedszkola;

4)     podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału wychowanków w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;

5)     współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania dzieci, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie wychowanków i ich uczestnictwo w życiu Przedszkola oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania wychowanka oraz planowania dalszych działań.

Działania nauczycieli obejmują również obserwację pedagogiczną mającą na celu
wczesne rozpoznanie u dzieci dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji, a w przypadku dzieci realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne obserwacje zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.
W razie stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną nauczyciel lub specjalista informuje o tym niezwłocznie Dyrektora.
Dyrektor Przedszkola informuje innych nauczycieli, specjalistów o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z dzieckiem oraz planuje i koordynuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w ramach zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów i ustala formy tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w których poszczególne formy będą realizowane z uwzględnieniem organizacji Przedszkola określonej w arkuszu organizacyjnym.
Dla wychowanków posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego organizuję się zajęcia specjalistyczne, zajęcia rewalidacyjne odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne określone w wydanym przez publiczną poradnie psychologiczno-pedagogiczną orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.
Dla wychowanków posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Dyrektor powołuje zespół opracowujący, indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, w którym to dostosowuje się program wychowania przedszkolnego do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
Pracę zespołu koordynuje osoba wyznaczona przez Dyrektora. Jedna osoba może koordynować pracę kilku zespołów.
Szczegółowy zakres i uwarunkowania tworzenia i realizacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego oraz zadania i sposób działania zespołu, o którym w ust. 19 określają przepisy szczególne.
 

Rozdział 7

KSZTAŁCENIE SPECJALNE

                                                                                                                                                                      § 23.     

Przedszkole organizuje opiekę, wychowanie i kształcenie dla dzieci posiadających  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego , jeżeli  dziecko posiada  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Zasady organizacji kształcenia specjalnego określono w przepisach ogólnych.
 

Rozdział 8
PRACOWNICY PRZEDSZKOLA
 

                                                                                                                                                                      § 24.     

W Przedszkolu zatrudnia  nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługi.
Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy.
 

                                                                                                                                                                      § 25.     

Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w Przedszkolu, niebędący nauczycielami są pracownikami samorządowymi i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych.
Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności:
1)     przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa;

2)     wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;

3)     udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania;

4)     dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;

5)     zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami;

6)     zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;

7)     stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych;

8)     sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego;

9)     złożenie oświadczenia przez pracowników na stanowiskach urzędniczych o prowadzeniu działalności gospodarczej, zgodnie z wymogami ustawy;

10) złożenie przez pracownika na stanowiskach urzędniczych, na życzenie Dyrektora Przedszkola oświadczenia o stanie majątkowym.

Pracownik samorządowy zatrudniony w Przedszkolu zobowiązany jest przestrzegać szczegółowego zakresu obowiązków na zajmowanym stanowisku. Przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków jest potwierdzane podpisem pracownika.
Pracownicy Przedszkola, którzy w związku z wykonywaną pracą lub pełnioną funkcją uzyskają dostęp do danych osobowych wychowanków, rodziców, nauczycieli lub innych pracowników Przedszkola są zobowiązani przetwarzać dane wyłącznie w celu realizacji zadań i obowiązków lub powierzonych im funkcji wynikających z przepisów prawa oraz zachować poufność zgodnie z przepisami ustawy Prawo oświatowe.
Samodzielny referent do spraw zaopatrzenia wykonuje prace związane z całością spraw administracyjno - gospodarczych w Przedszkolu. Do obowiązków referenta należy w szczególności:
1)   sprawowanie opieki nad całością pomieszczeń i sprzętu jednostki,

2)   załatwianie spraw związanych z utrzymaniem w stanie używalności pomieszczeń i sprzętu Przedszkola,

3)   zaopatrywanie Przedszkola w żywność i sprzęt, poszukiwanie tanich źródeł zaopatrzenia,

4)   prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

5)   nadzorowanie sporządzania posiłków i przydzielania porcji żywnościowych,

6)   przestrzeganie norm żywienia, dbanie o właściwe i racjonalne żywienie dzieci,

7)   sporządzanie jadłospisów, systematyczne informowanie rodziców w tym zakresie,

8)   naliczanie i pobieranie opłat za Przedszkole, prowadzenie kart należności dzieci,

9)   prowadzenie dokumentacji finansowej oraz sporządzanie miesięcznych sprawozdań zużycia artykułów spożywczych i stanu magazynu, a także terminowe rozliczanie zaliczek gotówkowych,

10)     uczestniczenie w ogólnych zebraniach z rodzicami, naradach roboczych, szkoleniach i w razie potrzeby w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,

11)     dbanie o jakość dostarczanej żywności zgodnie z normami HACCP,

12)     powiadomienie Dyrektora o zgłoszonych wadach i usterkach przez pracowników Przedszkola,

13)     wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora Przedszkola, wynikających z organizacji pracy Przedszkola.

Do obowiązków kucharza należy:
1)     punktualne przyrządzanie zdrowych i higienicznych posiłków oraz dbałość o jakość żywienia dzieci,

2)     porcjowanie posiłków zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz pełnienie nadzoru nad prawidłowym wydawaniem posiłków,

3)     branie udziału w ustaleniu jadłospisu,

4)     przyjmowanie produktów z magazynu, kwitowanie ich odbioru w raportach żywieniowych i dbanie o racjonalne ich zużycie oraz prowadzenie magazynu podręcznego,

5)     codzienne pobieranie i przechowywanie prób wydawanych do spożycia posiłków zgodnie z obowiązującymi przepisami,

6)     dbanie o czystość i estetykę pomieszczeń kuchennych oraz utrzymywanie w stanie używalności powierzonego sprzętu kuchennego,

7)     organizowanie i nadzorowanie pracy innych pracowników kuchni,

8)     wykonywanie innych czynności poleconych przez Dyrektora wynikających z organizacji pracy Przedszkola.

Do obowiązków pomocy kucharza należy:
1)     pomaganie kucharzowi w przyrządzaniu posiłków,

2)     załatwianie zleconych czynności związanych z zakupem i dostarczaniem produktów spożywczych,

3)     utrzymywanie w czystości pomieszczeń kuchennych, sprzętu i naczyń,

4)     dbanie o czystość odzieży ochronnej,

5)     dbanie o racjonalne zużycie produktów spożywczych i innych oraz utrzymywanie w stanie używalności powierzonego sprzętu,

6)     wykonywanie innych czynności poleconych przez kucharza i Dyrektora Przedszkola, wynikających z organizacji pracy.

Do obowiązków pomocy nauczyciela należy:
1)     spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci, poleconych przez nauczyciela oraz innych wynikających z rozkładu czynności dzieci w ciągu dnia,

2)     pełnienie dyżuru na terenie szatni w godzinach schodzenia i rozchodzenia się dzieci, czuwanie nad ich bezpieczeństwem oraz udzielanie pomocy przy ubieraniu i rozbieraniu się,

3)     utrzymywanie czystości i estetyki w przydzielonych pomieszczeniach oraz powierzonego sprzętu,

4)     wykonywanie innych czynności poleconych przez Dyrektora wynikających z organizacji pracy Przedszkola.

Do obowiązków woźnej należy:
1)     utrzymywanie czystości w przydzielonych pomieszczeniach,

2)     utrzymywanie w stanie używalności powierzonego sprzętu, narzędzi pracy oraz dbanie o stan zabawek i pomocy dydaktycznych w danym oddziale, zgodnie z wymogami higieny i bezpieczeństwa,

3)     pomaganie nauczycielowi danego oddziału w pełnieniu czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci, wynikających z rozkładu czynności dzieci w ciągu dnia,

4)     przygotowywanie sali do posiłków oraz punktualne podawanie posiłków dzieciom danego oddziału,

5)     przygotowywanie sali do odpoczynku dzieci, dbanie o higieniczne warunki wypoczynku,

6)     prowadzenie dezynfekcji sanitariatów dziecięcych, zgodnie z obowiązującymi zaleceniami Sanitarnej Stacji Epidemiologicznej,

7)     wykonywanie innych czynności poleconych przez Dyrektora wynikających z organizacji pracy Przedszkola.

Do obowiązków dozorcy należy:
1)     strzec mienia Przedszkola w godzinach swojej pracy,

2)     czuwanie nad bezpieczeństwem p.poż. powierzonych obiektów,

3)     utrzymywanie czystości na wyznaczonym odcinku,

4)     dbanie o estetykę otoczenia Przedszkola i placu zabaw,

5)     usuwanie drobnych awarii urządzeń i sprzętów stanowiących mienie jednostki,

6)     zabezpieczanie sprzętu przed skutkami kradzieży, mrozów i opadów,

7)     wykonywanie innych czynności poleconych przez Dyrektora Przedszkola, wynikających z organizacji pracy Przedszkola.

 

                                                                                                                                                                      § 26.     

W Przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w oddziałach integracyjnych dodatkowo nauczyciele współorganizujący kształcenie integracyjne.
Nauczyciel w czasie pełnienia obowiązków służbowych korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem wychowanków, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską, z poszanowaniem godności osobistej dziecka.
Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczo - dydaktyczną i opiekuńczą zgodnie z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez Dyrektora programami zawierającymi treści podstawy programowej, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy, szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.
Zadania nauczyciela związane z odpowiedzialnością za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w Przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów, w szczególności:
1)     nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać wprowadzonych w Przedszkolu procedur dotyczących bezpieczeństwa, w tym egzekwowania od rodziców i innych osób zasad przyprowadzania i odbierania dzieci do Przedszkola;

2)     nauczyciel jest zobowiązanych do ciągłej obecności przy powierzonej opiece grupie dzieci, może opuścić miejsce pracy dopiero po przekazaniu grupy drugiemu nauczycielowi;

3)     nauczyciel jest zobowiązany dbać o czystość, ład i porządek w miejscu prowadzenia zajęć, w tym do poinformowania referenta (lub inną zastępującą go osobę) o uszkodzonych zabawkach, sprzęcie i innych dostrzeżonych awariach;

4)     nauczyciel jest zobowiązany do udzielania pierwszej pomocy dziecku w przypadku wystąpienia wypadku oraz ma obowiązek poinformować o zaistniałym zdarzeniu Dyrektora Przedszkola, a następnie (w porozumieniu z Dyrektorem) rodziców dziecka;

5)     nauczyciel jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić rodziców i Dyrektora Przedszkola w przypadku zauważenia niepokojących objawów chorobowych u wychowanków;

6)     przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel ma obowiązek rozeznać się, czy warunki do prowadzenia zajęć z dziećmi nie zagrażają bezpieczeństwu dzieci i nauczyciela. Jeżeli sala do zajęć lub plac zabaw nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek zgłosić to niezwłocznie do Dyrektora. Do czasu naprawienia usterek zajęcia są organizowane w innym miejscu;

7)     nauczyciel wychodząc z dziećmi poza teren Przedszkola jest zobowiązany do każdorazowego odnotowania tego faktu w rejestrze wyjść grupowych.

Zadania nauczyciela związane z planowaniem i prowadzeniem pracy wychowawczo - dydaktycznej i odpowiedzialności za jej jakość:
1)     staranna realizacja programu,

2)     planowanie pracy z dziećmi, opracowywanie tygodniowych planów pracy,

3)     realizowanie zaplanowanych tematyk w trakcie zajęć z całą grupą, z małymi zespołami powstającymi spontanicznie z inicjatywy dzieci lub w zespołach dobieranych przez nauczyciela,

4)     prowadzenie dokumentacji pedagogicznej dotyczącej oddziału zgodnie z odrębnymi przepisami.

5)     tworzenie pogodnej, spokojnej atmosfery zabawy i nauki,

6)     stwarzanie dzieciom poczucia bezpieczeństwa,

7)     umiejętne kierowanie działalnością dziecka przez: organizowanie środowiska wychowującego, tworzenie sytuacji wychowawczych, dostarczanie treści oraz stosowanie różnorodnych metod i form pracy,

8)     troska o dobro dzieci i poszanowanie ich godności,

9)     nawiązanie indywidualnego kontaktu z każdym dzieckiem w celu indywidualizacji procesu wychowawczo – dydaktycznego,

10) przygotowanie wychowanków do uzyskania dojrzałości szkolnej i podjęcia nauki w szkole,

11) systematyczna współpraca z rodzicami i ich angażowanie w pracę na rzecz Przedszkola,

12) składanie propozycji do zadań rocznego planu pracy,

13) aktywne uczestniczenie w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

14) prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej.

Zadania nauczyciela związane z prowadzeniem obserwacji pedagogicznych i ich dokumentowaniem to m. in.:
1)     poznanie każdego dziecka w celu stworzenia mu warunków do optymalnego rozwoju na miarę jego indywidualnych potrzeb i możliwości oraz właściwego planowania i realizacji procesu dydaktyczno - wychowawczego i opiekuńczego,

2)     systematyczne prowadzenie obserwacji,

3)     wyciąganie wniosków wynikających z obserwacji jako podstawy do ukierunkowania dalszej pracy wychowawczo - dydaktycznej i opiekuńczej oraz podejmowanie działań wspierających i korygujących rozwój dziecka,

4)     przedstawianie propozycji formy, sposobu dokumentowania obserwacji w prowadzonym oddziale przedszkolnym,

5)     przeprowadzanie w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym możliwe jest rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podstawowej, analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.

6)     przygotowanie informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole dla dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne.

Zadania nauczyciela związane ze współpracą ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno - pedagogiczną to, m. in.:
1)     systematyczne poznawanie dzieci, ich dotychczasowego rozwoju, warunków wychowania w rodzinie i środowisku,

2)     obserwowanie zachowania i postępów w rozwoju i ich dokumentowanie,

3)     wyjaśnianie przyczyn nieprawidłowości i odchyleń w zachowaniu i rozwoju,

4)     otaczanie indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków,

5)     otaczanie szczególną opieką dzieci niepełnosprawnych, z deficytami rozwojowymi,

6)     podejmowanie działań korygujących i wspierających rozwój dziecka,

7)     niwelowanie istniejących braków rozwojowych, środowiskowych, korygowanie wad i nieprawidłowości powstałych we wczesnym rozwoju dziecka,

8)     wyrównywanie szans edukacyjnych,

9)     utrzymywanie kontaktu z rodzicami w celu poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dzieci, ustalenia form pomocy i włączenia rodziców w życie Przedszkola,

10) współpraca z właściwą poradnią psychologiczno – pedagogiczną,

11) realizowanie zadań związanych z organizowaniem i świadczeniem wychowankom pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz dokumentowanie tych działań zgodnie z wymogami przepisów prawa oraz zawartymi w statucie.

Zadania nauczyciela związane z współpracą z rodzicami to m. in.:
1)     zapoznanie rodziców z zadaniami wynikającymi z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale,

2)     poznanie i ustalenie potrzeb rozwojowych dzieci i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,

3)     udzielanie na bieżąco informacji o postępach dziecka,

4)     ujednolicenie oddziaływań wychowawczych wobec dzieci,

5)     włączenia ich w działalność Przedszkola,

6)     przekazywania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb, wspomagać.

7)     Prowadzić konsultacje dla rodziców w wymiarze 1 godziny tygodniowo w przypadku zatrudnienia w wymiarze co najmniej ½ etatu i 1 godziny na 2 tygodnie w przypadku zatrudnienia w wymiarze niższym niż ½ etatu

 

                                                                                                                                                                      § 27.     

    1.W Przedszkolu zatrudnia się  logopedę.

Do zadań logopedy należy w szczególności:
1)        diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego wychowanków;

2)        prowadzenie zajęć logopedycznych dla wychowanków oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy wychowanków
i eliminowania jej zaburzeń;

3)        podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami wychowanków;

4)        wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

a)   rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wychowanków w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo
w życiu Przedszkola,

b)   udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

§ 28

1.W Przedszkolu zatrudnia się  terapeutę pedagogicznego.

2. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:

1)   prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych;

2)   rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki;

3)   prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

4)   podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów;

5)   wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

  a)  indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,

 b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

§ 29

  1.W Przedszkolu zatrudnia się  terapeutę Integracji Sensorycznej.

  2. Do zadań terapeuty Integracji Sensorycznej należy w szczególności:

      1) przeprowadzenie indywidualnych badań diagnostycznych w oparciu o arkusz obserwacji klinicznej dysfunkcji integracji sensorycznej,
      2) normalizacja pracy systemu przedsionkowego i proprioceptywnego jako bazowych      układów dla rozwoju dziecka,

      3) poprawa reakcji posturalnych,
      4) praca w kierunku integracji odruchów ATOS,TOB z wykorzystaniem różnorodnych form ćwiczeń i sprzętu,
      5) poprawa pracy systemu wzrokowego poprzez włączanie elementów ćwiczeń z metody Dennisona i treningu widzenia w aktywności ruchowe,
      6) rozwijanie umiejętności planowania motorycznego i wyobraźni przestrzennej,
      7) praca nad małą motoryką i koordynacją wzrokowo-ruchową,
      8) stymulowanie układu słuchowego poprzez włączanie w aktywności przedsionkowe różnorodnych zadań dźwiękowych,
      9) rozwijanie u dzieci schematu ciała i pracy ciałem w przestrzeni,
    10) normalizacja procesów pobudzania i hamowania systemu nerwowego  poprzez techniki wyciszające.

 

§ 30.

 

W Przedszkolu zatrudnia się  pedagoga specjalnego.
Do zadań pedagoga specjalnego należy:
1)   współpraca z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi specjalistami, rodzicami oraz uczniami.

2)   wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów.

3)   udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, rodzicom i nauczycielom.

4)   współpraca z podmiotami zewnętrznymi. 

                                               § 31.

 

1.      W Przedszkolu zatrudnia się  psychologa.
Do zadań psychologa  należy:
1)   prowadzenia badań działań diagnostycznych, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wychowanków,

2)   diagnozowanie sytuacji wychowawczych w Przedszkolu w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów,

3)   udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4)   minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy;

5)   inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

6)   pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień wychowanków;

7)   wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz rozwiązywaniu indywidualnych i grupowych problemów opiekuńczo-wychowawczych;

8)   udzielanie porad i konsultacji;

9)   wykonywanie zleconych przez Dyrektora szkoły zadań z zakresu współpracy   z sądami, policją, poradniami i ośrodkami oraz innymi podmiotami wspierającymi Przedszkole w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, dydaktycznych, opiekuńczych;

10)  prowadzenie dokumentacji pracy psychologa zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 32.

 

W Przedszkolu zatrudnia się  nauczyciela współorganizującego kształcenie integracyjne, który wykonuje zadania wyznaczone przez Dyrektora, a w szczególności:

1)   prowadzi wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami realizuje zintegrowane działania i zajęcia określone w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym;

2)   prowadzi wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami pracę wychowawczą z uczniem niepełnosprawnym, niedostosowanym społecznie lub zagrożonym niedostosowaniem społecznym;

3)   uczestniczy, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, o którym mowa w pkt 1, realizowanych przez nauczycieli i specjalistów;

4)   udziela pomocy nauczycielowi prowadzącemu zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia określone w programie, o którym mowa w pkt 1, w doborze form i metod pracy z uczniem niepełnosprawnym, niedostosowanym społecznie lub zagrożonym niedostosowaniem społecznym.

 

                                                 § 33.

Dyrektor Przedszkola powierza każdy oddział opiece jednego lub dwu nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału lub przyjętych dodatkowo zadań, w ramach których:
1)     nauczyciel oddziału dba o stan techniczny powierzonego mu sprzętu, przed wejściem do sali zajęć sprawdza sprzęt i urządzenia, a o każdej nieprawidłowości powiadamia referenta lub Dyrektora Przedszkola,

2)     nauczyciel na początku roku szkolnego zapoznaje dzieci z zasadami pobytu w sali i korzystania z urządzeń,

3)     nauczyciel lub delegowany przez niego pracownik obsługi (woźna lub pomoc nauczyciela) sprawdza stan urządzeń terenowych,

4)     nauczyciel zapoznaje dzieci z zasadami bezpiecznego korzystania z urządzeń na placu zabaw,

5)     dzieci nie mogą oddalać się z sali bez podania powodu i celu wyjścia (np. łazienka, szatnia). Przebywają wówczas pod opieką osoby dorosłej,

Za uchybienia przeciwko porządkowi pracy nauczycielom wymierza się kary porządkowe zgodnie z Kodeksem pracy, a za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub pełnionych przez nauczycieli obowiązków. nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej.
Nauczyciele, którzy w związku z wykonywaną pracą lub pełnioną funkcją uzyskają dostęp do danych osobowych wychowanków, rodziców, nauczycieli lub innych pracowników Przedszkola są zobowiązani przetwarzać dane wyłącznie w celu realizacji zadań i obowiązków lub powierzonych im funkcji wynikających z przepisów prawa oraz zachować poufność tych danych zgodnie z przepisami ustawy Prawo oświatowe.
 

Rozdział 9
PRAWA I OBOWIĄZKI WYCHOWANKÓW I ICH RODZICÓW
 

§ 34

 

Do podstawowych praw rodziców dziecka należy:
1)     zapoznanie się z realizowanymi w Przedszkolu planami i programami pracy dydaktyczno -wychowawczej,

2)     uzyskanie na bieżąco rzetelnej informacji na temat aktualnego stanu rozwoju postępów edukacyjnych dziecka,

3)     uzyskanie informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb, wspomagać,

4)     uzyskiwanie porad i wskazówek od nauczycieli i psychologa w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,

5)     wyrażanie i przekazywania nauczycielowi oraz Dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy Przedszkola

6)     wyrażanie i przekazywania opinii na temat pracy Przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną

7)     zapoznawanie z zadaniami wynikającymi z rocznego planu pracy na pierwszym w danym roku szkolnym ogólnym zebraniu z rodzicami,

8)     wglądu do rocznego planu pracy przedszkola, który znajduje się u Dyrektora Przedszkola,

9)     składania swoich propozycji do rocznego planu pracy Przedszkola,

10) uzyskiwania wpływu na najważniejsze decyzje dotyczące pracy Przedszkola przez reprezentującą ich Radę Rodziców,

11) uczestniczenia w zajęciach otwartych i uroczystościach przedszkolnych.

Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
1)     przestrzeganie niniejszego statutu,

2)     respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców

3)     przyprowadzanie i odbieranie dziecka z Przedszkola lub przez upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,

4)     terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu,

5)     informowanie o nieobecności dziecka w Przedszkolu,

6)     niezwłoczne zawiadomienie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,

7)     zapewnienia regularnego uczęszczania do Przedszkola dzieci podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego,

8)     zaopatrzenia dzieci w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,

9)     wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka,

10) przestrzeganie zakazu noszenia w Przedszkolu przez dzieci długich kolczyków czy łańcuszków, których zerwanie może w konsekwencji prowadzić do uszkodzenia ciała dziecka;

11) dopilnowanie przestrzegania zakazu przynoszenia do Przedszkola przez dzieci telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych;

12) inne obowiązki wynikające z uregulowań wewnętrznych Przedszkola.

Rodzice i nauczyciele zobowiązani są do współdziałania ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.
Formy współdziałania rodziców i nauczycieli:
1)     nauczyciel ma obowiązek udzielania rodzicom rzetelnej informacji na temat ich dziecka, jego zachowania i rozwoju, podczas zebrań grupowych i rozmów indywidualnych,

2)     nauczyciele każdego oddziału prowadzą kąciki informacyjne dla rodziców zawierające tematykę planów miesięcznych,

3)     Przedszkole prowadzi ogólną tablicę informacyjną dla rodziców zawierającą wydarzenia z życia Przedszkola, ogłoszenia, informacje i treści mające na celu pedagogizację rodziców,

4)     w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizuje się spotkania ze wszystkimi rodzicami w miarę potrzeb bieżących, lecz nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym. Częstotliwość zebrań grupowych i kontaktów indywidualnych ustalają rodzice i nauczyciele grup na pierwszym spotkaniu w nowym roku szkolnym.

 

§ 35

 

Dziecko uczęszczające do Przedszkola ma prawo do:
1)     akceptacji takim jakim jest,

2)     samotności i spokoju, gdy tego potrzebuje,

3)     indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju,

4)     aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi,

5)     aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy,

6)     zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,

7)     posiadania osób odpowiedzialnych i zaangażowanych, do których może się zwrócić,

8)     badania i eksperymentowania,

9)     doświadczenia konsekwencji swojego zachowania (ograniczonego względami bezpieczeństwa),

10) różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia,

11) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

12) ochrony przed wszystkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, ochrony i poszanowania jego godności osobistej oraz życzliwego i podmiotowego traktowania,

13) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo - dydaktycznym,

14) edukacji w środowisku rówieśniczym,

15) reprezentowania Przedszkola na zewnątrz poprzez udział w imprezach, konkursach, uroczystościach,

16) pomocy ze strony nauczyciela w łagodzeniu różnic rozwojowych i eliminowaniu braków w wiadomościach i umiejętnościach utrudniających dalsze zdobywanie wiedzy oraz ukierunkowania i rozwijania zainteresowań i uzdolnień,

17) właściwych relacji i pozytywnych postaw ze strony wszystkich pracowników Przedszkola.

Dziecko uczęszczające do Przedszkola ma obowiązek:
1)     przestrzegać zasad bezpieczeństwa w czasie zabaw i zajęć prowadzonych w grupie,

2)     dostosować się do reguł ustalonych w grupie w zakresie właściwych zachowań sanitarnych, współdziałania w zespole, nieoddalania się bez zgłoszenia do nauczyciela lub samowolnego opuszczania miejsca przebywania grupy,

3)     niekrzywdzenia innych wychowanków.

                                                 § 36

 

Formy współpracy Przedszkola z rodzicami:
1)     zebrania grupowe;

2)     konsultacje i rozmowy indywidualne z nauczycielem;

3)     konsultacje i rozmowy indywidualne z Dyrektorem;

4)     informacje wymieniane za pośrednictwem przedszkolnej strony internetowej, poczty elektronicznej oraz internetowego systemu MOBI Przedszkole;

5)     zajęcia otwarte;

6)     zajęcia adaptacyjne dla nowoprzyjętych dzieci i ich rodziców.

Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w Przedszkolu dwa razy w roku szkolnym lub częściej na wniosek rodziców lub nauczycieli. Szczegółowy harmonogram zebrań grupowych, konsultacji i kontaktów indywidualnych ustalają rodzice i nauczyciele grup na pierwszym spotkaniu w nowym roku szkolnym.
 

 

 

 
Rozdział 10
PRZYJMOWANIE DO PRZEDSZKOLA
 

§ 37

 

Do Przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 roku życia do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
Rekrutacja dzieci do Przedszkola odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa w tym ustawy Prawo oświatowe oraz przyjętych przez organ prowadzący zasadach rekrutacji.
Rekrutacja dzieci na zajęcia do Przedszkola odbywa się przy wsparciu systemu elektronicznego.
Postępowanie rekrutacyjne dotyczy wyłącznie wolnych miejsc opisanych w ofercie Przedszkola na stronach internetowego programu wspomagania rekrutacji.
Procedura rekrutacyjna dotyczy dzieci, które w nadchodzącym roku szkolnym mają rozpocząć uczęszczanie na zajęcia do Przedszkola. Dzieci, które w bieżącym roku szkolnym już uczęszczają na zajęcia w Przedszkolu, nie przechodzą procedury rekrutacyjnej, a ich rodzice składają wyłącznie deklaracje o kontynuowaniu uczestniczenia w zajęciach.
Szczegółowe zasady rekrutacji, w tym harmonogram rekrutacji do Przedszkola na dany rok szkolny ogłaszane są na stronie internetowego programu wspomagania rekrutacji oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Przedszkola.
W celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola, Dyrektor powołuje poprzez wydanie zarządzenia Komisję Rekrutacyjną, która rozstrzyga o przyjęciu dzieci, w oparciu o ustalone kryteria i realizuje inne obowiązki wynikające z przepisów prawa.
W skład komisji rekrutacyjnej, o której mowa w ust. 7, wchodzą powołani przez Dyrektora nauczyciele.
Do zadań komisji należy m.in.:
1)     ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, listy przyjętych i nieprzyjętych,

2)     sporządzenie protokołów postępowania rekrutacyjnego,

3)     czuwanie nad prawidłowością przebiegu procesu rekrutacji do Przedszkola oraz rozstrzyganie wszelkich sporów związanych z przyjęciem do Przedszkola.

W ciągu 7 dni od ogłoszenia przez komisję rekrutacyjną listy przyjętych do Przedszkola rodzic lub prawny opiekun kandydata, który nie został przyjęty, ma prawo złożyć wniosek do komisji rekrutacyjnej z prośbą o uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata.
W ciągu 5 dni od daty złożenia wniosku komisja rekrutacyjna ma obowiązek przedstawić pisemne uzasadnienie podjętej decyzji.
W ciągu 7 dni od uzyskania uzasadnienia rodzic lub prawny opiekun kandydata ma prawo złożyć pisemne odwołanie do Dyrektora, który na rozpatrzenie odwołania ma 7 dni.
 

§ 38

 

Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą Dyrektora do skreślenia z listy dzieci przyjętych do Przedszkola w przypadku:
1)     na pisemny wniosek rodziców;

2)     braku zgłoszenia się do Przedszkola w terminie 2 tygodni od rozpoczęcia roku szkolnego i niepoinformowania Przedszkola o fakcie tej nieobecności przed jej zaistnieniem lub w czasie jej trwania;

3)     nieobecność dziecka w Przedszkolu trwająca więcej niż jeden miesiąc bez poinformowania Przedszkola o fakcie tej nieobecności przed jej zaistnieniem lub w czasie jej trwania;

4)     nieuiszczania przez rodziców opłat za usługi świadczone przez Przedszkole przez okres przekraczający dwa miesiące,

5)     nieprzestrzegania przez rodziców postanowień statutu Przedszkola.

W przypadku zaistnienia sytuacji określonej w ust. 1 pkt 2-5 Dyrektor przesyła do rodziców pisemne zawiadomienie, informujące o przewidywanych skutkach prawnych w sytuacji niepodjęcia przez rodziców działań mających na celu zniwelowanie przesłanek będących podstawą zawiadomienia.
W sytuacji braku podjęcia przez rodziców działań mających na celu wyeliminowanie przesłanek opisanych w zawiadomieniu, Dyrektor może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy uczęszczających do Przedszkola.
Skreślenie z listy wychowanków nie dotyczy dziecka odbywającego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.
O wydanej decyzji dotyczącej skreślenia dziecka z listy uczęszczających do Przedszkola Dyrektor pisemnie zawiadamia rodziców dziecka.
Od decyzji Dyrektora o skreśleniu dziecka z listy uczęszczających do Przedszkola przysługuje odwołanie w formie pisemnej.
 

§ 39

 

Do Przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od lat 3 do podjęcia nauki w szkole podstawowej, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5.
Dyrektor Przedszkola może w szczególnie uzasadnionych przypadkach przyjąć do Przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
W uzasadnionych przypadkach do Przedszkola uczęszczają dzieci po uzyskaniu decyzji o odroczeniu obowiązku szkolnego.
W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
Dziecko w wieku powyżej 7 lat, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, w przypadkach innych niż opisany w ust. 4, może uczęszczać przez kolejny rok szkolny do Przedszkola. Decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego wydaje Dyrektor właściwej obwodowo szkoły publicznej, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno –pedagogicznej.
Dziecko w roku poprzedzającym rozpoczęcie edukacji w szkole podstawowej, jednak nie później niż w wieku 6 lat, jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
Rozdział 11
MAJĄTEK I FINANSE
 

§ 40

 

 

Przedszkole jako jednostka budżetowa jest jednostką organizacyjną sektora finansów publicznych nieposiadającą osobowości prawnej, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu gminy, a pobrane dochody odprowadza na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego.                                                      
Środki finansowe na działalność jednostki pochodzą z budżetu Gminy Błonie  oraz innych źródeł.
Jednostka prowadzi działalność na podstawie planu finansowego opracowanego przez Dyrektora dostosowanego do uchwały budżetowej na dany rok.
Wydatki jednostki realizowane są z uwzględnieniem przepisów prawa zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych oraz innych przepisów.
Obsługa finansowo – księgowa jednostki jest prowadzona przez ………………..
Jednostka prowadzi wyodrębnioną ewidencję składników majątku będących w jej dyspozycji.
 
 

Rozdział 12
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 

§ 41

 

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
Przedszkole używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
 

§ 42

 

Zmiany do statutu mogą być podejmowane z inicjatywy Przewodniczącego Rady Pedagogicznej, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy Przewodniczącego Rady Rodziców, organu prowadzącego Przedszkole albo, co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
W sprawach nieuregulowanych w statucie mają zastosowanie przepisy ogólne.
Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności Przedszkola – wychowanków, rodziców, nauczycieli, pracowników obsługi i administracji.
Statut udostępnia się za pośrednictwem strony internetowej Przedszkola.

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.